You are here

Salut Laboral, què és?

 

Salut Laboral què és?
Tots aquells aspectes relacionats amb la salut que es deriven de l'exercici de la nostra tasca professional. S'ha de tenir en compte la salut no és només l'absència de malaltia sinó un estat de benestar físic, psíquic i social ( ho diu l'OMS ). Es tracta d'evitar i de minimitzar els riscos en accidents de treball, malalties professionals, estrès laboral, riscos psicosocials, etc. Si en alguna ocasió considereu que una activitat us comporta un risc greu i imminent per a la vostra vida o salut teniu dret a interrompre l'activitat i a posar-vos en contacte amb el Servei de Prevenció o amb els Delegats de Prevenció ( veure més avall que són aquestes figures ).

Legislació Bàsica. Què comtempla la Llei?
Llei per excel·lència dintre de l'Estat Espanyol és la Llei de Prevenció de Riscos Laborals ( Llei 31/95 ) d'ara en endavant LPRL, promoguda seguint les directrius de la Unió Europea i que era d'obligada creació. Es tracta d'una llei innovadora però tanmateix molt genèrica, crea però tota una sèrie d'instruments i mecanismes que permeten establir les obligacions de l'empresari, òrgans de consulta i participació dels treballadors, mecanismes de col·laboració, etc. De la LPRL en sorgeixen diferents reglaments, entre ells hi ha els que regulen els Serveis de Prevenció ( SP ) i els Comitès de Seguretat i Salut ( CSS ) i el Delegat de Prevenció ( DP )

El Servei de Prevenció què és?
Cada Departament de la Generalitat disposa d'un Servei de Prevenció. En el cas del DMA la seva responsable és la Sra. Mercè Enfedaque. Les tasques del SP són entre altres: informar i formar els treballadors, vigilar la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball, investigar els accidents i malalties, identificar els problemes de salut derivats del treball a partir de l'Avaluació de Riscos.

El Delegat de Prevenció què és?
Esdevé el representant dels treballadors pel que fa respecte a la Salut Laboral. En el si del CAR, CC.OO. disposa de 2 DP que formen part del Comitè de Seguretat i Salut.

El Comitè de Seguretat i Salut què és?
El CSS és un òrgan paritari i col·legiat ( format a part iguals entre els representants dels treballadors i els de l'empresa ) que esdevé el marc per tractar tots els temes i problemàtiques respecte a la salut laboral del col·lectiu, i teòricament s'hauria de reunir cada tres mesos. En ell es tracten temes com la revisió mèdica, material, compra de vehicles i condicions dels mateixos, formació en primers auxilis, en preveure el mal d'esquena, l'avaluació de riscos, comunicació d'accidents i malalties, les característiques de les bases, concretar aspectes de la segona activitat, protocols d'actuació en serveis com caça, incendis, circulació motoritzada, etc. Un aspecte important a destacar és que a l'igual que altres cossos com els Mossos, Bombers i Penitenciaris que ens superen de molt en nombre, els treballadors del CAR, tenim un CSS propi apart dels del DAAM, la qual cosa esdevé molt positiva, encara que els resultats costin de veure.