You are here

Documentació i normativa

Imprès de declaració d'accident/incident

Utilitzeu aquest imprès si necessiteu declarar un incident o accident laboral. Aquestes dades són necessàries per una bona avaluació dels riscos.