You are here

Cos d'Agents Rurals

Web del Cos d'Agents Rurals al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

MARC LEGAL

  • Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
    - En el seu article 144.6, estableix que, "en matèria de medi ambient i d'espais naturals, La Generalitat exerceix les seves competències per mitjà del Cos d'Agents Rurals, competents en la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi ambient. Els membres d'aquest cos tenen la condició d'agents de l'autoritat i exerceixen funcions de policia administrativa especial i policia judicial, en els termes que estableix la llei".