You are here

Orígens del CAR

Orígens de la figura dels Agents ForestalsEl 2 d'octubre de 1627 el lloctinent del Principat de Catalunya, Miquel Santos de San Pedro, va publicar les Ordenacions Forestals de Catalunya, en les quals, entre altres disposicions, establia la necessitat d'ordenar els boscos del Principat i va manar als funcionaris ser diligents en aquesta tasca; així, nomenà uns comissaris vigilants per controlar la senyalització d'arbres que s'havien de tallar i promoure la repoblació forestal.

Per la Reial ordenança de l'any 1677, dictada per Carles II, totes les autoritats de la monarquia a qui correspongués havien de vigilar les masses arbòries i els animals que les habitessin.


L'any 1748, Ferran VI dictà una ordenança per la qual es nomenaven guardes de camp i de muntanya o zeladors, amb la missió de denunciar els talladors il·legals, els causants d'incendis, les persones que introduïssin ramats en les repoblacions joves, etc.

Durant l'any 1762, Carles III creà la Companyia de Fusellers Guardaboscos Reials.


Es té notícia que el 15 de desembre de 1769, en aplicació d'un reial decret, de 8 de maig de 1751, es va nomenar, entre d'altres, a Tona, un zelador o expert en muntanyes i boscos de Tona, Balenyà, Sant Cugat i Collsuspina. Fou Joan Vendrell del Mas Vendrell. L'autoritat donada era molt àmplia i la seva missió era controlar les tales, podes, cremes, focs... L'havien d'obeir les autoritats i els justiciers dels quatre llocs esmentats.

 
Aquests càrrecs van continuar tot el segle XVIII com a mínim.

 
Posteriorment, i amb les ordenances generals de 1833, es creà la Direcció General de Boscos, en la qual hi havia els comissaris de zona, dels quals depenia el personal.


Durant el regnat d'Isabel II, es promulgà, el 1863, la primera Llei de boscos. La vigilància dels boscos l'exercia la Guarderia Rural, creada l'any 1868 i constituïda en companyies de guardias rurales.

 
Durant el període 1914-1923 de la Mancomunitat de Catalunya, sota la presidència de Prat de la Riba i de Puig i Cadafalch i amb les disposicions legals que s'havien promulgat fins en aquell moment, es creà un servei forestal propi. També cal destacar, en aquest període, la creació de la Comissió de Repoblació Forestal de la Mancomunitat.

Amb la implantació de la Generalitat de Catalunya, el 25 de gener de 1932, es reinstaurà el servei forestal propi.


L'any 1935, es creà i promulgà la Llei del patrimoni forestal de l'estat, la qual es modificà el 1941. Aquesta llei constituí la seva pròpia Guarderia Forestal amb personal de la Guarderia Forestal de l'Estat (Cos Especial de l'Estat, creat l'any 1877).

La reestructuració del Ministeri d'Agricultura, l'any 1971, comportà la creació d'ICONA (Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza); dins d'aquest organisme es fusionaren els col·lectius de guardes del patrimoni forestal estatal i els guardes especials piscícoles (però no els membres del Cos de Guarderia Forestal de l'Estat).

 
Amb els traspassos a la Generalitat en matèria de conservació de la natura (Reial decret 1950/1980, de 31 de juliol), el col·lectiu d'agents forestals (que provenia d'ICONA i del Cos de Guarderia Forestal de l'Estat), s'integrà dins de la Direcció General del Medi Rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

 
Després d'un llarg periple pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, pel Departament d'Interior i pel Departament de Medi Ambient, actualment el Cos d'Agents Rurals està integrat dins de la Subdirecció General d'Agents Rurals, adscrita a la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge.


El Cos d'Agents RuralsEl Cos d'Agents Rurals és creat per la Llei 9/1986, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, la qual li assigna les funcions de "policia i guarda dels béns forestals, cinegètics i piscícoles, de les vies pecuàries i dels espais naturals protegits".

Aquest nou model de Guarderia Forestal entra en funcionament l'estiu de 1987 amb la incorporació de vuitanta nous agents, que se sumen als efectius de l'antiga Guarderia Forestal de l'Estat, ja traspassada a la Generalitat. El 12 de desembre de 1988 s'aprova el Reglament del CAR 252/1988.


Aquest reglament i totes les modificacions posteriors s'han vist derogats per l'entrada en vigor de la Llei 17/2003 del Cos d'Agents Rurals, aprovada pel Parlament de Catalunya amb el vot a favor de més del 90% dels diputats de la cambra.

Actualment, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006 defineix el Cos d'Agents Rurals en el seu article 144.6, dins de l'article de les competències en matèria de Medi Ambient, i ho fa de la següent manera:

 
"La Generalitat exerceix les seves competències per mitjà del Cos d'Agents Rurals, competents en la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi ambient. Els membres d'aquest cos tenen la condició d'agents de l'autoritat i exerceixen funcions de policia administrativa especial i policia judicial, en els termes que estableix la llei."

Escut_CAR
El Cos d'Agents Rurals compta actualment amb 568 funcionaris i funcionàries, amb una distribució comarcal (a totes les comarques excepte a la Val d'Aran, on les competències i el personal en matèria de medi ambient van ser traspassats al Consell General d'Aran l'any 1997).Funcions dels Agents RuralsL'evolució de la societat i els canvis d'usos del medi natural, que ha passat de ser un valor econòmic explotable directament (fusta) a tenir múltiples valors indirectes relacionats amb usos socials i especulatius, han comportat, arreu de l'Estat i d'Europa, una especialització progressiva dels agents forestals cap a tasques no bàsicament tècniques o de gestió directa, sinó a conceptes de prevenció i protecció molt més amplis, que parteixen del bon coneixement del territori i del medi (coneixements tècnics i col·laboració en la gestió) i es basen en la vigilància i la inspecció de les activitats que s'hi desenvolupen, actuant en els casos d'infracció administrativa i de delicte mediambiental.

Especialitzacio_incendis
Els integrants del Cos d'Agents Rurals tenim encomanades des d'importants feines de suport a la gestió del medi natural (control i seguiment d'aprofitaments forestals -públics i privats-, reforestacions, tractaments silvícoles, censos i seguiment de poblacions de fauna i flora protegides, etc.) fins als serveis més arriscats d'antifurtius o les investigacions més complexes de delictes mediambientals (incendis forestals, tràfic d'espècies protegides, construccions il·legals, abocaments, etc.), però tenim com a base i gruix de la nostra actuació la inspecció de les activitats que es duen a terme en el medi natural.


Respecte als delictes mediambientals, cal recordar que, paral·lelament a l'augment de la consciència social mediambiental, les agressions al medi ambient tipificades com a delicte han passat d'1 a 15, amb el Codi Penal de 1995. La LEY 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE núm. 102 - 29 d'abril 2006) referma de forma expressa les funcions de policia judicial genèrica dels Agents Forestals arreu de l'Estat Espanyol. A casa nostra l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006 recull també expressament com a pròpies del Cos d'Agents Rurals les de policia judicial mediambiental.

Així, doncs, els agents rurals desenvolupem una tasca de prevenció integral, basada en un bon coneixement del medi. La informació i els coneixements que aporten la col·laboració en la gestió i la inspecció són precisament la garantia de la feina ben feta dels agents rurals a l'hora de detectar, investigar i denunciar davant les autoritats administratives i judicials les agressions que es produeixen contra el medi ambient.El futur del Cos d'Agents RuralsSens dubte és un cos petit, però jove i ben format, i el seu treball continua essent la pedra angular de la protecció del medi ambient a Catalunya. Un cop assentat el seu àmbit professional amb l'aprovació de la Llei 17/2003, del Cos d'Agents Rurals, i en l'article 144.6 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el maig de 2011 s’ha nomenat la primera promoció d’Agents Majors, començant així a fer el desplegament del Cos.CAR

 

Aquest desplegament, que disposa la Llei 17/2003 i l’Acord de condicions del Cos d’Agents Rurals 2010-2014, comporta l’especialització en un dels quatre principals àmbits de treball:

 

  • Prevenció i investigació d'incendis forestals

  • Fauna protegida, caça i pesca

  • Recursos forestals

  • Espais naturals protegits i biodiversitat

 

A banda d'aquest desplegament, són necessàries moltes mesures d'acompanyament que permetin aprofitar al màxim la tasca dels agents sobre el terreny. Com a exemples es poden citar la millora dels serveis jurídics del Departament de Medi Ambient, la coordinació amb les autoritats judicials per als delictes mediambientals, la coordinació amb els responsables de la gestió dels boscos i de la flora i la fauna i dels espais naturals per al desenvolupament de les tasques de col·laboració amb la gestió del medi...


D'altra banda la disposició final sisena de la Llei 4/2003, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, preveu que la integració del Cos d'Agents Rurals a l'esmentat sistema. S’ha iniciat ja formació a l’Institut de Seguretat Pública, i el juny de 2011 el Cos d’Agents Rurals s’ha integrat al 112.